PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD.

Reziliencia sa pre ňu stala životný štýl. Rada testuje čo s ňou robí osvojovanie mikro-rezilientných návykov, ktoré podporujú jej energy-management a to tak v osobnom ako i pracovnom živote. Je mamou dvoch detí Janíka a Emky. Moderný koncept reziliencie si napevno ukotvila vo vytváraní zmysluplných vzťahov ako aj vo výchove detí. Kongruentné konanie (reálne žiť v súlade so svojimi osobnými hodnotami) vníma ako srdce reziliencie.

Zuzana má ukončený 3. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore humánny manažment. Úspešne absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville. Svoje odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA, kde pracovala ako HR špecialistka zameraná na firemné hodnoty.

Jej najväčšou vášňou je leadership, etika a reziliencia. Firemnému vzdelávaniu sa venuje takmer 20 rokov. Verí, že vzdelávanie musí byť postavené na správnych hodnotách. Od roku 2009 – 2011 pôsobila v Belgicku ako Independent Researcher. Venovala sa štúdiu organizačného leadershipu, organizačnej kultúry, organizačným hodnotám a firemným vzdelávacím programom. Svoje skúsenosti
zhrnula v roku 2010 do odbornej monografie. O rok neskôr založila vzdelávaciu spoločnosť Better Future, s.r.o.. V súčasnosti pôsobí ako manažérka vzdelávania a trénerka. Špecializuje sa na oblasti reziliencia, biznis etika, leadership development, diagnostika a tvorba žiaducej firemnej kultúry, manažérske a etické tréningy. V roku 2017 bola účastníkmi svojich tréningov nominovaná na ocenenie „Lektor roka 2017“. V rámci tejto súťaže bola finalistkou. V roku 2019 sa stala medzinárodne certifikovanou trénerkou persolog® na zvyšovanie osobnej výkonnosti, organizačnej výkonnosti a zefektívňovanie komunikácie a tímovej práce.