OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

Spoločnosť Better Future, s. r. o. kladie dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich najmä zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V súvislosti so skutočnosťou, že zo strany Better Future, s. r. o. môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, spoločnosť upravila svoju bezpečnostnú politiku v oblasti ochrany osobných údajov, ktorú uvádza aj tu na webovej stránke. Celý dokument je dostupný ako interná smernica spoločnosti v sídle Better Future, s. r. o.

Zásady spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb

Definície niektorých pojmov 
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (Nariadenie) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (Zákon):

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Spracúvanie  je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

Prevádzkovateľ  je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;

Sprostredkovateľ  je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Príjemca  je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Zásady spracúvania osobných údajov

 • Zásada zákonnosti
  Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 • Zásada obmedzenia účelu
  Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
 • Zásada minimalizácie osobných údajov
  Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
 • Zásada správnosti
  Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
 • Zásada minimalizácie uchovávania
  Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú;
 • Zásada integrity a dôvernosti
  Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • Zásada zodpovednosti
  Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa informáciu:

1. či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane účelu spracúvania, kategórií spracúvaných osobných údajov, príjemcov, sprostredkovateľov, dobe uchovávania, o svojich právach na opravu, výmaz, alebo obmedzenie spracúvania, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať návrh na konanie podľa §100 Zákona,

4. kontaktné údaje zodpovednej osoby,

5. o zamýšľanom prenose OÚ do tretích krajín,

Dotknutá osoba má právo:
6. na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

7. na výmaz osobných údajov predovšetkým tých, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

8. namietať na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa voči spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu,

9. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

10. kedykoľvek odvolať svoj súhlas ak je spracúvanie OÚ založené na súhlase dotknutej osoby,

11. na informáciu o tom, či existuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a ak áno tak aké sú jeho dôsledky pre dotknutú osobu,

12. na prenosnosť osobných údajov,

13. podať sťažnosť dozornému orgánu,

14. začať konanie o ochrane osobných údajov v zmysle §100 Zákona.

Povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ, t. j. spoločnosť Better Future, s. r. o. (a jej prípadní zamestnanci) sú povinní:
1. Spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu pre dosiahnutie účelu spracúvania,

2. Chrániť osobné údaje pred poškodením, zničením, stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným prístupom, pred poskytnutím alebo zverejnením tretej strane,

3. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Používateľa. Mlčanlivosť je povinný zachovať aj po skončení zmluvného vzťahu s Používateľom. Prevádzkovateľ poučí svojich prípadných zamestnancov o povinnostiach ochrany osobných údajov,

4. Zabezpečiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov, čo predstavuje v spoločnosti Better Future, s. r. o. systém bezpečnostných technických a organizačných pravidiel a opatrení na ochranu fyzických a logických zabezpečení (systémové heslá, riadenie prístupov v informačných systémoch, krížová kontrola bezpečnosti a ochrany údajov, uzamykateľné priestory, atď.),

5. oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov,

6. v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov,

7. konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie

Vyhlásenie o ochrane súkromia uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti Better Future, s. r.o.
V spoločnosti Better Future, s. r. o. sa môžu v budúcnosti vyskytnúť osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, a v tom prípade ich bude spoločnosť spracúvať.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, email kontakt a telefonický kontakt.

Pracovné údaje – životopis – prehľad o profesijnej kariére, znalostiach a skúsenostiach, prehlásenie o bezúhonnosti na niektoré pracovné pozície, referencie.

Osobné a rodinné údaje – rodinný stav, dátum narodenia, identifikátory ako rodné číslo, číslo OP, vodičské oprávnenie.

Mzdové informácie – požadovaný príjem

Účely
Spoločnosť Better Future, s. r. o. spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie pre účel:

Získania nových zamestnancov do pracovného pomeru a to výberom z uchádzačov posúdením ich odbornej kvalifikácie a posúdenia spôsobilosti pre výkon požadovanej pracovnej pozície (predovšetkým v odborných pozíciách),

Evidencia došlej a odoslanej pošty v poštovom styku s uchádzačmi v nevyhnutnom rozsahu kontaktných údajov.

S osobnými údajmi uchádzačov o zamestnanie pracuje výlučne konateľ spoločnosti a externá účtovníčka spoločnosti Better Future, s. r. o. poučení o svojich povinnostiach vo vzťahu k osobným údajom dotknutých osôb a neposkytujú ich žiadnym príjemcom, ani sprostredkovateľom, ani tretím stranám.

Uloženie údajov 
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nie sú prenášané do tretích krajín, sú umiestnené výlučne v Európskej únii.

Uchovávanie 
Osobné údaje sú uchovávané počas doby platnosti účelu a to 1 rok od zaslania osobných údajov uchádzačom.

Právny základ
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracúva spoločnosť Better Future, s. r. o. na právnom základe oprávneného záujmu budúceho zamestnávateľa pre posúdenie spôsobilosti uchádzača na výkon obsadzovanej pracovnej pozície.

Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov, o právach uchádzačov o zamestnanie čiže Dotknutých osôb a o povinnostiach spoločnosti Better Future, s. r. o. ako Prevádzkovateľa vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov je dostupná na tomto mieste.

Informácia pre zákazníkov

Vyhlásenie o ochrane súkromia zákazníkov a zamestnancov zákazníkov spoločnosti Better Future, s. r. o.
Spoločnosť Better Future, s. r. o. spracúva osobné údaje svojich zákazníkov fyzických osôb a zamestnancov niektorých svojich zákazníkov s takýmito parametrami:

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Kontaktné údaje – meno, priezvisko, sídlo zákazníka, pracovný email a telefonický pracovný kontakt,

Pracovné údaje – pracovná pozícia.

Účely
Spoločnosť Better Future, s. r. o. spracúva osobné údaje o zákazníkoch a o zamestnancoch svojich zákazníkov pre účely predzmluvných a zmluvných vzťahov vždy len v nevyhnutnom rozsahu pre tieto účely.

Zdieľanie osobných údajov (Príjemcovia, sprostredkovatelia, tretie strany)
Spoločnosť Better Future, s. r. o, spracúva osobné údaje v uvedenom rozsahu a pre uvedený účel svojou konateľkou a má uzatvorenú subdodávateľskú zmluvu s externou účtovníčkou.

V prípadoch, kedy si plnenie zmluvných podmienok so zákazníkom vyžaduje zapojenie ďalších obchodných partnerov z tretích strán a pri takej činnosti môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov, vyžiada si spoločnosť Better Future, s. r. o. súhlas zákazníka. V takýchto prípadoch spoločnosť Better Future, s. r. o. zaviaže subdodávateľa záväzkami pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

Uloženie údajov 
Osobné údaje zákazníkov a zamestnancov zákazníkov nie sú prenášané do tretích krajín, sú umiestnené výlučne v Európskej únii.

Uchovávanie 
Osobné údaje sú uchovávané počas doby platnosti účelu, čo spravidla znamená počas doby trvania zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva SR nevyžaduje dlhšie doby archivácie osobných údajov, napríklad pre archiváciu účtovných dokladov.

Právny základ
Osobné údaje zákazníkov a zamestnancov zákazníkov spracúva spoločnosť Better Future, s. r. o. na právnom základe zmluvné a predzmluvné vzťahy v zmysle Zákona a Nariadenia.

Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov, o právach zákazníkov a zamestnancov zákazníkov čiže Dotknutých osôb a o povinnostiach spoločnosti Better Future, s. r. o. ako Prevádzkovateľa vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov je dostupná na tomto mieste.

Informácia pre dodávateľov

Vyhlásenie o ochrane súkromia dodávateľov spoločnosti Better Future, s. r. o.
Spoločnosť Better Future, s. r. o. spracúva osobné údaje dodávateľov a zamestnancov dodávateľov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa (dodávateľa), pracovný email a telefonický pracovný kontakt.

Účely
Spoločnosť Better Future, s. r. o. spracúva osobné údaje dodávateľov a zamestnancoch dodávateľov pre účely predzmluvných a zmluvných vzťahov vždy len v nevyhnutnom rozsahu pre tieto účely.

Zdieľanie osobných údajov (Príjemcovia, sprostredkovatelia, tretie strany)
Spoločnosť Better Future, s. r. o. spracúva osobné údaje v uvedenom rozsahu a pre uvedený účel svojou  konateľkou a má uzatvorenú subdodávateľskú zmluvu s externou účtovníčkou.

Uloženie údajov 
Osobné údaje dodávateľov a zamestnancov dodávateľov nie sú prenášané do tretích krajín, sú výlučne umiestnené v Európskej únii.

Uchovávanie 
Osobné údaje sú uchovávané počas doby platnosti účelu, čo spravidla znamená počas doby trvania zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva SR nevyžaduje dlhšie doby archivácie osobných údajov, napríklad pre archiváciu účtovných dokladov.

Právny základ
Osobné údaje dodávateľov a zamestnancov dodávateľov spracúva spoločnosť Better Future, s. r. o. na právnom základe zmluvné a predzmluvné vzťahy v zmysle Zákona a Nariadenia.
Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov, o právach dodávateľov a zamestnancov dodávateľov čiže Dotknutých osôb a o povinnostiach spoločnosti Better Future, s. r. o. ako Prevádzkovateľa vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov je dostupná na tomto mieste.

Cookies

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.  z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies. Vždy máte možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Používanie cookies

Naša webstránka www.better-future.eu využíva nástroj na analýzu internetových stránok od spoločnosti Google Inc. pod názvom Google Analytics, a to na účely optimálneho vytvárania a neustáleho skvalitňovatňovania našich služieb, prispôsobovania webstránky Vašim záujmom a potrebám a zlepšovania jej štruktúry a obsahu.

Nástroj Google Analytics používa súbory cookies za účelom lepšej analýzy ako používatelia využívajú internetové stránky. Nástroj Google Analytics konfigurovaný na našej webstránke aktívne využíva funkciu anonymizácie adries IP, pričom zároveň údaj o IP adrese nie je spájaný so žiadnymi ďalšími údajmi, ktorými by Vás bolo možné identifikovať.

Takisto môžete predísť zberu a používaniu údajov (súborov cookie a adresy IP) zo strany spoločnosti Google tým, že si prevezmete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Zablokovaním súborov cookies nedôjde k obmedzeniu funkcionality webstránky.