„VŠETCI POTREBUJEME REZILIENCIU!“

– Karen Reivich, Adrew Shatte

Reziliencia je naša schopnosť:

  • zvládať záťažové situácie
  • efektívneho energy-manažmentu
  • podávať optimálny výkon
  • konať v súlade so svojimi hodnotami
  • dosahovať vytýčené ciele

„Stávame sa tým, čo opakovane robíme.“

– Aristoteles

REZILIENCIA VZDELÁVACIE PROGRAMY

Rozvojové prednášky a workshopy

  1. Reziliencia: zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnancov.
  2. Rezilienca & energy manažment (od 2 do 6 hodín)
  3. Zdravie, odolnosť, reziliencia .. trochu “iný” pohľad na zvyšovanie psychickej a fyzickej odolnosti.

Otvorené jednodňové tréningy reziliencie

  1. Reziliencia: zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnacov.
  2. Rezilienca & energy manažment (8 hodín)

Vnútro-firemné tréningy reziliencie

(1 x 8 hodín) alebo (2 x 8 hodín)

REZILIENCIA je merateľná ( rezilientný kvocient„RQ“), môžme ju vedome rozvíjať prostredníctvom osvojovania mikro-rezilientných návykov.

Akadémia reziliencie

Akadémia rezilience: rozvoj psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnancov – úroveň BASIC.

2×2 dni

Akadémia reziliencie: rozvoj psychickej odolnosti a angažovanosti – úroveň ADVANCED.

4 x 2 dni

AKADÉMIA REZILIENCIE: BASIC

Modul I.: Úvod do reziliencie – Predstavenie konceptu reziliencie, hlavných kompetencií, diagnostika reziliencie – „resilient quotient“ (RQ). Práca na osobnom energy-managemente s dôrazom na osvojovanie mikro-rezilientných návykov. Predstavenie inovatívnych techník – prevencia „burn-out“.

Modul II.: Self-leadership, leadership a reziliencia: Sebauvedomenie; Sebaregulácia; Mentálna pružnosť a kritické myslenie; Realistický optimizmus; Zdravý životný štýl (energy-management); GRIT (vášeň a húževnatosť); Vytváranie rezilientných tímov vzťahov; Empatia a spolupráca. Tvorba plánu osobného rozvoja reziliencie.

AKEDÉMIA REZILIENCIE: ADVANCED

Modul I.: Úvod do reziliencie – Predstavenie konceptu reziliencie, hlavných kompetencií a diagnostika reziliencie – „resilient quotient“ (RQ). Práca na osobnom energy-managemente s dôrazom na osvojovanie mikro-rezilientných návykov. Predstavenie inovatívnych techník – prevencia „burn-out“.

Modul II.: Rozvoj kľúčových kompetencií reziliencie: Sebauvedomenie; Sebaregulácia; Mentálna pružnosť a kritické myslenie; Realistický optimizmus; Zdravý životný štýl (energy-management); GRIT (vášeň a húževnatosť); Vytváranie dobrých vzťahov, empatia a spolupráca. Tvorba plánu osobného rozvoja reziliencie.

Modul III.: Leadership a reziliencia – praktická aplikácia: Self-leadership; Budovanie charakteru; Morálna imaginácia; Hodnoty v „akcii“ (VIA); Individuálna etika a organizačná etika; Poznanie svojich silných charakterových vlastností a charakterových vlastností iných; Leadership – efektivita a angažovanosť.

Modul IV.:  Budovanie rezilientného tímu: Kde robíme chyby v komunikácii; Potenciál empatie pre budovanie rezillientného tímu; persolog® Personality Factor Model; Rozpoznanie nášho osobnostného typu a limitov a ako ich zmeniť na možnosti; Ako vytvárať rezilientné tímy

Jednotlivé moduly je možné si objednať aj samostatne.

PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD. 

Reziliencia sa pre ňu stala životný štýl. Rada testuje čo s ňou robí osvojovanie mikro-rezilientných návykov, ktoré podporujú jej energy-management a to tak v osobnom ako i pracovnom živote. Je mamou dvoch detí Janíka a Emky. Moderný koncept reziliencie si napevno ukotvila vo vytváraní zmysluplných vzťahov ako aj vo výchove detí. Kongruentné konanie (reálne žiť v súlade so svojimi osobnými hodnotami) vníma ako srdce reziliencie. 

Zuzana má ukončený 3. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore humánny manažment. Úspešne absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville. Svoje odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA, kde pracovala ako HR špecialistka zameraná na firemné hodnoty. 

V roku 2017 bola účastníkmi svojich tréningov nominovaná na ocenenie „Lektor roka 2017“. V rámci tejto súťaže bola finalistkou. V roku 2019 sa stala medzinárodne certifikovanou trénerkou persolog® na zvyšovanie osobnej výkonnosti, organizačnej výkonnosti a zefektívňovanie komunikácie a tímovej práce. 

Jej najväčšou vášňou je leadership, etika a reziliencia. Firemnému vzdelávaniu sa venuje takmer 20 rokov. Verí, že vzdelávanie musí byť postavené na správnych hodnotách. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, radi prídeme na stretnutie a prinesieme Vám darček v podobe modelovej ukážky zdarma