„VŠETCI POTREBUJEME REZILIENCIU!“

– Karen Reivich, Adrew Shatte

Reziliencia je naša schopnosť:

  • zvládať záťažové situácie
  • efektívneho energy-manažmentu
  • podávať optimálny výkon
  • konať v súlade so svojimi hodnotami
  • dosahovať vytýčené ciele

„Stávame sa tým, čo opakovane robíme.“

– Aristoteles

REZILIENCIA VZDELÁVACIE PROGRAMY

Rozvojové prednášky a workshopy

  1. Reziliencia: zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnancov.
  2. Rezilienca & energy manažment (od 2 do 6 hodín)
  3. Zdravie, odolnosť, reziliencia .. trochu “iný” pohľad na zvyšovanie psychickej a fyzickej odolnosti.

Otvorené jednodňové tréningy reziliencie

  1. Reziliencia: zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnacov.
  2. Rezilienca & energy manažment (8 hodín)

Vnútro-firemné tréningy reziliencie

(1 x 8 hodín) alebo (2 x 8 hodín)

REZILIENCIA je merateľná ( rezilientný kvocient„RQ“), môžme ju vedome rozvíjať prostredníctvom osvojovania mikro-rezilientných návykov.

Akadémia reziliencie

Akadémia rezilience: rozvoj psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnancov – úroveň BASIC.

2×2 dni

Akadémia reziliencie: rozvoj psychickej odolnosti a angažovanosti – úroveň ADVANCED.

4 x 2 dni

AKADÉMIA REZILIENCIE: BASIC

Modul I.: Úvod do reziliencie – Predstavenie konceptu reziliencie, hlavných kompetencií, diagnostika reziliencie – „resilient quotient“ (RQ). Práca na osobnom energy-managemente s dôrazom na osvojovanie mikro-rezilientných návykov. Predstavenie inovatívnych techník – prevencia „burn-out“.

Modul II.: Self-leadership, leadership a reziliencia: Sebauvedomenie; Sebaregulácia; Mentálna pružnosť a kritické myslenie; Realistický optimizmus; Zdravý životný štýl (energy-management); GRIT (vášeň a húževnatosť); Vytváranie rezilientných tímov vzťahov; Empatia a spolupráca. Tvorba plánu osobného rozvoja reziliencie.

AKEDÉMIA REZILIENCIE: ADVANCED

Modul I.: Úvod do reziliencie – Predstavenie konceptu reziliencie, hlavných kompetencií a diagnostika reziliencie – „resilient quotient“ (RQ). Práca na osobnom energy-managemente s dôrazom na osvojovanie mikro-rezilientných návykov. Predstavenie inovatívnych techník – prevencia „burn-out“.

Modul II.: Rozvoj kľúčových kompetencií reziliencie: Sebauvedomenie; Sebaregulácia; Mentálna pružnosť a kritické myslenie; Realistický optimizmus; Zdravý životný štýl (energy-management); GRIT (vášeň a húževnatosť); Vytváranie dobrých vzťahov, empatia a spolupráca. Tvorba plánu osobného rozvoja reziliencie.

Modul III.: Leadership a reziliencia – praktická aplikácia: Self-leadership; Budovanie charakteru; Morálna imaginácia; Hodnoty v „akcii“ (VIA); Individuálna etika a organizačná etika; Poznanie svojich silných charakterových vlastností a charakterových vlastností iných; Leadership – efektivita a angažovanosť.

Modul IV.:  Budovanie rezilientného tímu: Kde robíme chyby v komunikácii; Potenciál empatie pre budovanie rezillientného tímu; persolog® Personality Factor Model; Rozpoznanie nášho osobnostného typu a limitov a ako ich zmeniť na možnosti; Ako vytvárať rezilientné tímy

Jednotlivé moduly je možné si objednať aj samostatne.

PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD. 

Reziliencia sa pre ňu stala životný štýl. Rada testuje čo s ňou robí osvojovanie mikro-rezilientných návykov, ktoré podporujú jej energy-management a to tak v osobnom ako i pracovnom živote. Je mamou dvoch detí Janíka a Emky. Moderný koncept reziliencie si napevno ukotvila vo vytváraní zmysluplných vzťahov ako aj vo výchove detí. Kongruentné konanie (reálne žiť v súlade so svojimi osobnými hodnotami) vníma ako srdce reziliencie. 

Zuzana má ukončený 3. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore humánny manažment. Úspešne absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville. Svoje odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA, kde pracovala ako HR špecialistka zameraná na firemné hodnoty. 

V roku 2017 bola účastníkmi svojich tréningov nominovaná na ocenenie „Lektor roka 2017“. V rámci tejto súťaže bola finalistkou. V roku 2019 sa stala medzinárodne certifikovanou trénerkou persolog® na zvyšovanie osobnej výkonnosti, organizačnej výkonnosti a zefektívňovanie komunikácie a tímovej práce. 

Jej najväčšou vášňou je leadership, etika a reziliencia. Firemnému vzdelávaniu sa venuje takmer 20 rokov. Verí, že vzdelávanie musí byť postavené na správnych hodnotách. 

Mgr. Luboš Jagelek 

Nadšenec moderného konceptu reziliencie, zdravého životného štýlu.

Po štúdiu prírodných vied zakotvil na viac než dvadsať rokov v obchode. Pôsobil v retailových reťazcoch Carrefour a Jednota, no hlavné kariérne pôsobenie sa viaže s veľkoobchodnou spoločnosťou METRO, kde začínal na pozícii vedúceho obchodného tímu a viac ako 11 rokov zastával pozíciu riaditeľa prevádzok v Bratislave a vo Zvolene.

S tímami 200 – 450 zamestnancov pracoval vo svojej pozícii nielen na bežnej operatíve obchodu, bol zodpovedný za výsledky tímu distribúcie tovaru, spolupracoval takisto na projektoch zákazníckych stratégií, vzdelávacích programov pre zamestnancov,  marketingu.

Získané vedomosti a skúsenosti dopĺňa štúdiom kníh o manažmente, leadershipe, takisto z oblastí psychológie, biológie človeka, zdravého životného štýlu a  objavovaním techník reziliencie.

Je autorom mnohých zaujímavých prednášok o reziliencii „Reziliencia a energy-manažment“ „Zdravie, odolnosť, reziliencia … trochu “iný” pohľad na zvyšovanie psychickej a fyzickej odolnosti“ a iné.

„Základným pilierom reziliencie je zdravie. Zdravý životný štýl – štúdium odbornej literatúry, neustále vzdelávanie sa, experimentovanie a zdieľanie poznatkov je moja vášeň, hobby. Dôležité je denné praktizovanie malých :mikro-rezilientných návykov prospešných pre naše zdravie

Ak sa chcete dozvedieť viac, radi prídeme na stretnutie a prinesieme Vám darček v podobe modelovej ukážky zdarma